Klasa pierwsza 2020/2021

Rekrutacja » Klasa pierwsza 2020/2021

 

Zgodnie z §11 b Rozporządzenie MEN (Dz.U. 2020, poz. 530) 
podamy listę kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

 

 Gratulujemy!

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgodnie z §11 b Rozporządzenie MEN (Dz.U. 2020, poz. 530) 
podajemy listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

 

 

WAŻNE! 

 

W dniach od 16 do 23 kwietnia nastąpi etap potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia składanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

Z uwagi na przedłużenie okresu ograniczonego funkcjonowania jednostek oświatowych potwierdzenie woli należy dokonać WYŁĄCZNIE poprzez wysłanie go drogą elektroniczną, co możliwe jest w dwojaki sposób:

 

  1. pobranie druku z naszej strony LINK, wydrukowanie go, wypełnienie, zeskanowanie, wysłanie skanu jako załącznika do wiadomości na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2bielsko.pl w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 16 do 23 kwietnia br.,

  2. jeśli ktoś nie posiada możliwości wydrukowania wzoru potwierdzenia woli, prosimy o przepisanie do treści wiadomości następującej formuły (poniżej), podpisanie jej z użyciem klawiatury i wysłanie jako wiadomości na adres e-mail sekretariatu szkoły: sekretariat@sp2bielsko.pl w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 16 do 23 kwietnia br.

Formuła do przepisania:

Potwierdzamy wolę zapisu dziecka

Nazwisko i imię: ___________________

Nr PESEL: ___________________

do Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ___________________

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ___________________

 

BARDZO WAŻNE!!! 

Brak przesłania potwierdzenia woli w dniach od 16 do 23 kwietnia skutkuje nieprzyjęciem kandydata do Szkoły do klasy I na rok szkolny 2020/2021. W takiej sytuacji kandydat traci miejsce i trafia z automatu do szkoły obwodowej.

 

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 33 812 44 96.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie ma wpływu na terminy rekrutacji do klas pierwszych
oraz do oddziału przedszkolnego.

 

Zgodnie z harmonogramem naboru w dniu 31 marca br. został zakończony etap składania wniosków i zgłoszeń przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przyszłorocznych klas pierwszych.

 

W dniu 15 kwietnia o godzinie 15:00 w budynku szkoły zostanie podana do wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.


UWAGA! W przypadku przedłużenia okresu epidemii i zdalnego nauczania lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie również w tym czasie opublikowana na stronie internetowej szkoły. (RMEN Dz. U. 2020, poz.530)

 

W daniach od 16 do 23 kwietnia nastąpi etap potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia składanego przez rodziców/opiekunów prawnych (o formie dostarczenia oświadczenia – osobiście do sekretariatu Szkoły lub zdalnie – skan, zdjęcie – na adres e-mail szkoły, poinformujemy wraz z wywieszeniem list tj. 15 kwietnia br.)

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

  

Szanowni Rodzice

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Stajecie Państwo przed wyborem szkoły dla dziecka, co dla wielu rodziców jest jedną z trudniejszych decyzji jakie w tym roku muszą podjąć.

Mamy nadzieję, że bogata oferta naszej szkoły dostępna na stronie internetowej ułatwi Państwu decyzję.

 

 

Obowiązek szkolny

W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a) urodzone w roku 2013,

b) urodzone w roku 2012 z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego,

c) urodzone w roku 2014, na wniosek rodziców (6-latki, które korzystały z rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki).

Dzieci do klas pierwszych przyjmowane są w drodze:

ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową

lub

REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

 

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku- Białej.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z zarzędziem przyjętym przez Miejski Zarząd Oświaty oraz w terminach ustalonych przez organ prowadzący.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych prowadzone będzie

od 2 marca 2020 r. - godz. 9.00. do 31 marca 2020 r. – godz. 15.00

w formie elektronicznej pod adresem:

http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

 

Nabór dzieci z obwodu szkoły

Do  klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą strony internetowej http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl, z której należy wydrukować zgłoszenie i podpisane dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 2 do 31 marca 2020 r. wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie szkoły (POBIERZ). Druk zgłoszenia można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej – z pominięciem strony internetowej.

WAŻNE!

Wypełnione w systemie elektronicznym zgłoszenie, należy podpisać (podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) i dostarczyć wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie do szkoły obwodowej w terminie od 2 do 31 marca 2020 r.

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dzieckaw systemie elektronicznym za pomocą strony internetowej http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl w terminie od 2 do 31 marca 2020 r. wskazując w nim maksymalnie 3 szkoły:

  1.       „pierwszego wyboru” – szkoła preferowana,
  2.       „drugiego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać)
  3.       „trzeciego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać)

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać (podpis obojga rodziców/poiekunów prawnych) i przynieść do sekretariatu szkoły „pierwszego wyboru” w terminie od 2 do 31 marca 2020 r., wraz z oświdczeniem o spełnianiu kryteriów (POBIERZ). Druk wniosku można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej.

WAŻNE!

Wniosek wypełniony w systemie elektronicznym, ale  n i e d o s t a r c z o n y  do szkoły w terminie 2 do 31 marca 2020 r. nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające.

 

Przy naborze  kandydatów spoza rejonu szkoły mają zastosowanie następujące kryteria:

Kryteria rekrutacji kandydatów spoza rejonu szkoły obowiązujące w SP2 TS

 

1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej – 20 pkt.
2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji – 10 pkt.
3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.
4. Kandydat uzyskał akceptację komisji rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja - 40 pkt.

 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu kryterium (POBIERZ).

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest  z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.

NazwaRozmiarData
icoKL._I_-_Oswiadczenie_dotyczace_kryteriow_naborowych.pdf803.94 KB2020-02-13 14:54
icoKL._I_-_Oswiadczenie_o_zamieszkaniu_w_obwodzie_szkoly.pdf608.33 KB2020-02-13 14:54
icoKL._I_-_Potwierdzenie_woli_zapisu.pdf36.24 KB2020-04-15 12:49

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło