Oddział przedszkolny 2020/2021

Rekrutacja » Oddział przedszkolny 2020/2021

 Podajemy listę dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej,
po potwierdzeniu woli, na rok szkolny 2020/2021.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zakończyliśmy etap składania i weryfikacji wniosków w rekrytacji uzupełniającej.

podajemy listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych, którzy jeszcze tego nie zrobili bardzo prosimy o potwierdzenie woli do dnia 29 czerwca do godziny 15:00. Należy tego dokonać WYŁĄCZNIE poprzez wysłanie potwierdzenia woli drogą elektroniczną, co możliwe jest w dwojaki sposób:

 

 1. pobranie druku z naszej strony LINK, wydrukowanie go, wypełnienie, zeskanowanie, wysłanie skanu jako załącznika do wiadomości na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2bielsko.pl

 2. jeśli ktoś nie posiada możliwości wydrukowania wzoru potwierdzenia woli, prosimy o przepisanie do treści wiadomości następującej formuły (poniżej), podpisanie jej z użyciem klawiatury i wysłanie jako wiadomości na adres e-mail sekretariatu szkoły: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

Formuła do przepisania:

Potwierdzamy wolę zapisu dziecka

Nazwisko i imię: ___________________

Nr PESEL: ___________________

do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ___________________

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ___________________

 

BARDZO WAŻNE!!! 

Brak przesłania potwierdzenia woli do dnia 29 czerwca skutkuje nieprzyjęciem kandydata do Oddziału Przedszkolnego w Szkole na rok szkolny 2020/2021. W takiej sytuacji kandydat traci miejsce.

 

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 33 812 44 96.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Zakończyliśmy etap potwierdzania woli.

Podajemy listę dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Osoby, które chciały by jeszcze zapisać dziecko do naszej "Zerówki" informujemy,
że nabór uzupełnniający rozpoczynamy 18.05.2020 r.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zgodnie z §11 b Rozporządzenie MEN (Dz.U. 2020, poz. 530) 

podajemy listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. 

WAŻNE! 

W dniach od 4 do 12 maja nastąpi etap potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia składanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

Z uwagi na przedłużenie okresu ograniczonego funkcjonowania jednostek oświatowych potwierdzenie woli należy dokonać WYŁĄCZNIE poprzez wysłanie go drogą elektroniczną, co możliwe jest w dwojaki sposób:

 

 1. pobranie druku z naszej strony LINK, wydrukowanie go, wypełnienie, zeskanowanie, wysłanie skanu jako załącznika do wiadomości na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2bielsko.pl w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 4 do 12 maja br.,

 2. jeśli ktoś nie posiada możliwości wydrukowania wzoru potwierdzenia woli, prosimy o przepisanie do treści wiadomości następującej formuły (poniżej), podpisanie jej z użyciem klawiatury i wysłanie jako wiadomości na adres e-mail sekretariatu szkoły: sekretariat@sp2bielsko.pl w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 4 do 12 maja br.

 

Formuła do przepisania:

Potwierdzamy wolę zapisu dziecka

Nazwisko i imię: ___________________

Nr PESEL: ___________________

do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ___________________

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ___________________

 

BARDZO WAŻNE!!! 

Brak przesłania potwierdzenia woli w dniach od 4 do 12 maja skutkuje nieprzyjęciem kandydata do Oddziału Przedszkolnego w Szkole na rok szkolny 2020/2021. W takiej sytuacji kandydat traci miejsce.

 

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 33 812 44 96.

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie ma wpływu na terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego
oraz do klas pierwszych.

 

Zgodnie z harmonogramem naboru do oddziału przedszkolnego (OP) aktualnie aż do 27 kwietnia br. trwa etap składania wniosków
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

 

W związku z trwającym stanem epidemicznym począwszy od dnia 1 kwietnia aż do odwołania wnioski i wymagane dokumenty (spełnianie kryteriów) należy przesyłać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wysyłka elektroniczna: wypełnione dokumenty należy zeskanować lub zrobić im zdjęcie i wysłać na adres e-mail sekretariatu Szkoły: sekretariat@sp2bielsko.pl wpisując w tytule temat: Nabór do OP. Po zakończeniu stanu epidemii poprosimy o dostarczenie oryginałów ww. dokumentów – w wersji papierowej.

 

Wysyłka pocztą tradycyjną: w tej sytuacji należy powiadomić Szkołę telefonicznie - 33 812 44 96 - o wysyłce dokumentów pocztą tradycyjną.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Pobierz:

 

Wniosek o zapisanie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M Reja w Bielsku-Białej

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów naborowych

 

Oświadczenie o wielodzietności

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej na rok szkolny 2020/2021

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 6 lat.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria ustawowe i szkolne.
 3. Oddział przedszkolny nie jest przedszkolem rejonowym i nie posiada wyznaczonego obwodu.
 4. Kolejność zgłoszenia wniosków ma znaczenie.
 5. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie wniosków składanych przez rodziców/opiekunów prawnych.
 6. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów ustawowych do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w szkole.
 7. Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 8. W przypadku braku potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka zakwalifikowanego woli zapisu do oddziału przedszkolnego, wolne miejsce przyznane zostanie kolejnemu kandydatowi z listy rekrutacyjnej.
 9. Jeżeli, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w oddziale przedszkolnym, prowadzone będzie postępowanie uzupełniające, w którym uczestniczyć mogą także kandydaci w wieku 5 lat.
 10. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w oparciu o takie same kryteria i zasady.
 11. O ilości otwartych oddziałów przedszkolnych decyduje  Dyrektor Szkoły na podstawie analizy ilości złożonych wniosków oraz warunków lokalowych. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia oddziału przedszkolnego w przypadku braku wystarczającej ilości kandydatów.

 

I etap rekrutacji – kryteria ustawowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 

II etap rekrutacji – kryteria organu prowadzącego

 

W wypadku uzyskania przez kandydatów identycznej ilości punktów także w II etapie rekrutacyjnym o przyjęciu decyduje kolejność dokonywania zgłoszeń.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

NazwaRozmiarData
icoOP_-_Potwierdzenie_woli_zapisu.pdf36.66 KB2020-04-30 08:44
icoOP_-_Oswiadczenie_dotyczace_kryteriow.pdf803.01 KB2020-02-13 14:48
icoOP_-_Wniosek.pdf834.77 KB2020-02-13 14:48
icoOP_-_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci.pdf975.51 KB2020-02-13 14:48

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło