Klasa pierwsza

Rekrutacja 18/19 » Klasa pierwsza

Klasa pierwsza - Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej została zakończona.

18 maja o godzinie 15:00 zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych.

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie od 21 maja do 23 maja (środa), do godz. 15:00,
poprzez złożenie w sekretariacie druku potwierdzenia woli.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Klasa pierwsza - Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019
rozpocznie się dnia 7 maja 2018 r.

Wnioski należy składać w terminie
od 7 maja godz. 9.00 do 11 maja godz. 15.00

w sekretariacie szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się poza platformą naborową – wyłącznie w wersji papierowej.

 

Druk wniosku dla kandydata spoza obwodu można pobrać w sekretariacie szkoły lub tutaj. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu kryteriów.

 

Dzieci obwodowe należy zgłaszać poprzez złożenie deklaracji dostępnej w sekretariacie szkoły lub tutaj. Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, iż w szkole wywieszona została lista dzieci

przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, iż w szkole wywieszona została lista kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2018-04-20, do godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest
równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

Potwierdzenie woli zapisu.

 Przypominamy o konieczności złożenia podpisów na potwierdzeniu woli przez obojga rodziców.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Stajecie Państwo przed wyborem szkoły dla dziecka, co dla wielu rodziców jest jedną z trudniejszych decyzji jakie w tym roku muszą podjąć.

Mamy nadzieję, że bogata oferta naszej szkoły dostępna na stronie internetowej ułatwi Państwu decyzję.

 

 

Obowiązek szkolny

 W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a) urodzone w roku 2011,

b) urodzone w roku 2010 z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego,

c) urodzone w roku 2012, na wniosek rodziców (6-latki, które korzystały z rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki).

Dzieci do klas pierwszych przyjmowane są w drodze:

ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową

lub

REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

 

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku- Białej.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z narzędziem przyjętym przez Miejski Zarząd Oświaty oraz w terminach ustalonych przez organ prowadzący.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych prowadzone będzie

od 1 marca 2018r. - godz. 9.00. do 30 marca 2018r. – godz. 15.00

w formie elektronicznej pod adresem:

http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

 

Nabór dzieci z obwodu szkoły

Do  klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą strony internetowej http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl,  z której należy wydrukować zgłoszenie i podpisane dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 1 do 30 marca 2018r. Druk zgłoszenia można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej – z pominięciem strony internetowej.

WAŻNE!

Wypełnione w systemie elektronicznym zgłoszenie, należy podpisać (podpis obojga rodziców/poiekunów prawnych) i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie od 1 do 30 marca 2018 r.

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dzieckaw systemie elektronicznym za pomocą strony internetowej http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.plw terminie od 1 do 30 marca 2018r. wskazując w nim maksymalnie 3 szkoły:

  1.       „pierwszego wyboru” – szkoła preferowana,
  2.       „drugiego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać)
  3.       „trzeciego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać)

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać (podpis obojga rodziców/poiekunów prawnych) i przynieść do sekretariatu szkoły „pierwszego wyboru” w terminie od 1 do 30 marca 2018r. Druk wniosk umożna również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej.

WAŻNE!

Wniosek wypełniony w systemie elektronicznym, ale  n i e   d o s t a r c z o n y  do szkoły w terminie 1 do 30 marca nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające, poza systemem elektronicznym.

 

Przy naborze  kandydatów spoza rejonu szkoły mają zastosowanie następujące kryteria:

Kryteria rekrutacji kandydatów spoza rejonu szkoły obowiązujące w SP2 TS

1) - do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu kryterium (POBIERZ).

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest  z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło