Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Konkursy » Archiwum » Konkursy 2017/2018 » Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

2017-10-03

Regulamin Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018


I.Cele organizacji Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

1. Doskonalenie sprawności czytania, pisania oraz korzystania z informacji.
2. Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych uczniów.
3. Rozwijanie humanistycznych zainteresowań uczniów szkół podstawowych.
4. Wdrażanie do samokształcenia i podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój.
5. Stwarzanie uczestnikom Konkursu możliwości prezentacji uzdolnień i samorealizacji.
6. Promowanie uzdolnionych uczniów oraz nauczycieli osiągających wysokie wyniki w pracy z utalentowanymi wychowankami.


II. Etapy i terminarz Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

1. Ustala się trzy etapy:
1) etap szkolny,
2) etap rejonowy,
3) etap wojewódzki.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:

1) etap szkolny – 6 listopada 2017 r., 9.00- 10.30
2) etap rejonowy – 5 stycznia 2018 r., 11.00- 12.30
3) etap wojewódzki – 20 lutego 2018 r. 11.00- 12.30

Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji poszczególnych etapów konkursu.

III. Kryteria kwalifikacji uczestników Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

1. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursu do poszczególnych etapów:

1) do I etapu – szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,

2) do II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie – zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia,

3) do III etapu – wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia,

4) w przypadku nieosiągnięcia przez uczestników etapu rejonowego progu 85 % punktów możliwych do zdobycia, do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się nie mniej niż 25 % uczestników etapu rejonowego.

2. Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:

1) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia,

2) w przypadku nieosiągnięcia przez uczestników etapu wojewódzkiego progu 90 % punktów możliwych do zdobycia, tytuł laureata konkursu uzyskuje nie mniej niż 25 % uczestników etapu wojewódzkiego,

3) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III etapu, którzy uzyskali co najmniej 30 % punktów możliwych do zdobycia.

IV. Organizatorzy konkursów

1. Za organizację Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odpowiada Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz placówka doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie www.womczest.edu.pl

2. Szczegółowe informacje na temat zakresu wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury dla poszczególnych etapów dostępne u nauczycieli polonistów.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło