Oddział przedszkolny 2017/2018

Rekrutacja » Oddział przedszkolny 2017/2018

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnegoj prowadzona jest na podstawie wniosków złożonych w wersji papierowej.
Termin składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej: 

od 06.06.2017 r (wtorek) do 09.06.2017 r. (piątek)

w godzinach od 8:00 do 15:00.

Liczba wolnych miejsc: 11 

Wniosek do pobrania tutaj.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu kryteriów (do pobrania tutaj)

oraz ewentualnie oświadczenie o wielodzietności (do pobrania tutaj).

------------------------------------------------------

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Spotkanie odbędzie się w dniu

12 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18:00

w świetlicy szkolnej, I piętro sala nr 18.

------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice !!!
W dniu dzisiejszym (t.j. 29 maja) w szkole o godzinie 15:00 zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej na rok szkolny 2017/2018.


Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli ich uczęszczania do szkoły.

Termin potwierdzania woli:
od 30 maja 2017r. od godz. 9.00 do 02 czerwca 2017r. do godz. 15.00.


BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ.


Druk potwierdzenia woli dostępny jest w sekretariacie oraz tutaj.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POBIERZ:

 

WNIOSEK O ZAPISANIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP2 TS

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów organu prowadzącego SP2 TS

 

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego
im. M. Reja w Bielsku-Białej na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 6 lat.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria ustawowe
  i szkolne.
 3. Oddział przedszkolny nie jest przedszkolem rejonowym i nie posiada wyznaczonego obwodu.
 4. Kolejność zgłoszenia wniosków ma znaczenie.
 5. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie wniosków składanych przez rodziców/opiekunów prawnych.
 6. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów ustawowych do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w szkole.
 7. Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 8. W przypadku braku potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka zakwalifikowanego woli zapisu do oddziału przedszkolnego, wolne miejsce przyznane zostanie kolejnemu kandydatowi z listy rekrutacyjnej.
 9. Jeżeli, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca
  w oddziale przedszkolnym, prowadzone będzie postępowanie uzupełniające, w którym uczestniczyć mogą także kandydaci w wieku 5 lat.
 10. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w oparciu o takie same kryteria i zasady.
 11. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia oddziału przedszkolnego
  w przypadku braku wystarczającej ilości kandydatów.
 12. O ilości otwartych oddziałów przedszkolnych decyduje  Dyrektor Szkoły na podstawie ilości złożonych wniosków oraz warunków lokalowych.

 

I etap rekrutacji – kryteria ustawowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 

II etap rekrutacji – kryteria organu prowadzącego

 

W wypadku uzyskania przez kandydatów identycznej ilości punktów także w II etapie rekrutacyjnym o przyjęciu decyduje kolejność dokonywania zgłoszeń.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

Godło