Oddział przedszkolny 2019

Rekrutacja » Oddział przedszkolny 2019

POBIERZ:

Potwierdzenie woli zapisu do Oddziału Przedszkolnego

 

W dniu 9 maja o godzinie 15:00 zosanie w szkole opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego. 

Rodziców dzieci przyjętych prosimy o złożenie w sekretariecie potwierdzenia woli zapisu (do pobrania powyżej) do dnia 15 maja do godziny 15:00, z podpisem obojga rodziców.

Uwaga: Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca
w jednostce.

 

 

Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się dnia 20 maja 2019 r.

Wnioski należy składać w terminie od 20 maja godz. 9.00 do 17 czerwca godz. 13.00 w sekretariacie szkoły.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POBIERZ:

WNIOSEK O ZAPISANIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP2 TS

Oświadczenie o wielodzietności

 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów organu prowadzącego

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 6 lat.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria ustawowe
  i szkolne.
 3. Oddział przedszkolny nie jest przedszkolem rejonowym i nie posiada wyznaczonego obwodu.
 4. Kolejność zgłoszenia wniosków ma znaczenie.
 5. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie wniosków składanych przez rodziców/opiekunów prawnych.
 6. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów ustawowych do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w szkole.
 7. Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 8. W przypadku braku potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka zakwalifikowanego woli zapisu do oddziału przedszkolnego, wolne miejsce przyznane zostanie kolejnemu kandydatowi z listy rekrutacyjnej.
 9. Jeżeli, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca
  w oddziale przedszkolnym, prowadzone będzie postępowanie uzupełniające, w którym uczestniczyć mogą także kandydaci w wieku 5 lat.
 10. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w oparciu o takie same kryteria i zasady.
 11. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia oddziału przedszkolnego
  w przypadku braku wystarczającej ilości kandydatów.
 12. O ilości otwartych oddziałów przedszkolnych decyduje  Dyrektor Szkoły na podstawie ilości złożonych wniosków oraz warunków lokalowych.

 

I etap rekrutacji – kryteria ustawowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 

II etap rekrutacji – kryteria organu prowadzącego

 

1)      wzory oświadczeń dostępne w sekretariacie szkoły.

W wypadku uzyskania przez kandydatów identycznej ilości punktów także w II etapie rekrutacyjnym o przyjęciu decyduje kolejność dokonywania zgłoszeń.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło